FANDOMwiki站名 +網址 主題 使用的wiki 地方/host 其他
1 Wikia [1] 免費服務 MediaWiki 美國 多國語言介面
2 Wikidot [2] 免費服務 英文
3 WetPaint[3] 免費服務 英文介面
4 PbWiki[4] 免費服務 英文介面
5 Wikispaces[5] 免費服務 英文介面
6 @wiki[6] 無料 日文介面
7 livedoor[7] 無料 日文介面
8 WikiHouse[8] 無料 PukiWiki 日文介面,50MB空間
9 tiddlyspot[9] 免費wiki服務 TiddlyWiki 英文介面
10 Google協作平台[10] 免費wiki服務 英文介面
10 seedwiki[11] 免費wiki服務 英文介面,WYSIWYG,非open source


相關資訊编辑